Διαμόρφωση ωρολογίου προγράμματος
Προτείνουμε σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα όπως κάθε εκπρόσωπος των φοιτητών βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με το συντονιστή του προγράμματος έχοντας ουσιαστική συμμετοχή στα πιο κάτω:
• Tον καταρτισμό του προγράμματος για κάθε εξάμηνο, θεωρούμε ιδανικό κάθε φοιτητής να γνωρίζει τα προσφερόμενα μαθήματα του επόμενου εξαμήνου πριν την εγγραφή του στο τρέχον εξάμηνο.
• Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο να έχουν επαρκείς θέσεις σε κάθε ακροατήριο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε φοιτητή για την αποφυγή προβλημάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
• Ο αριθμός των μαθημάτων περιορισμένης επιλογής του τμήματος που προσφέρεται ανά εξάμηνο είναι μικρός σε αναλογία με τις απαιτήσεις του πτυχίου. Πέραν αυτού, κάποια από αυτά συγκρούονται με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η δυνατότητα επιλογής μαθήματος.
• Ο μειωμένος αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού. Για αυτό, εισηγούμαστε την αύξηση του ακαδημαϊκού προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα τόσο για τη διεκπεραίωση όλων των μαθημάτων όσο και για τη διατήρηση του ψηλού επιπέδου των σπουδών του τμήματος.

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι
Προτείνουμε όπως ο θεσμός του ακαδημαϊκού συμβούλου αναβαθμιστεί. Ο κάθε ακαδημαϊκός σύμβουλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λύνει κάθε πρόβλημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών και να είναι σε θέση να δίνει απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα των φοιτητών.

Σχολική Εμπειρία
Αρχικά, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για το νέο και αναβαθμισμένο τρόπο που εφαρμόζεται πλέον η σχολική εμπειρία, αφού έτσι αποφορτίζονται οι φοιτητές του τρίτου και τέταρτου έτους και δίνεται η δυνατότητα και στους φοιτητές του δευτέρου έτους να εξοικειώνονται με την πρακτική τους στα σχολεία.
Εντούτοις, ένα σημείο με το οποίο διαφωνούμε είναι ο τρόπος αξιολόγησης των φάσεων της σχολικής εμπειρίας (pass/fail), αφού θεωρούμε ότι πιο δίκαιος και κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης είναι με βαθμολόγηση από το 0 μέχρι το 10 για όλες τις περιπτώσεις.
Προτείνουμε λοιπόν όπως ο τρόπος βαθμολόγησης παραμείνει ο υφιστάμενος, με κλίμακα επιτυχίας από το 0 μέχρι το 10.
Επιπρόσθετα, ένα πρόβλημα που παραμένει είναι η δυσκολία απόκτησης των απαιτούμενων βιβλίων της σχολικής εμπειρίας αφού δεν έχει τη δυνατότητα κάθε φοιτητής να προμηθεύεται τα βιβλία από τις αποθήκες του υπουργείου παιδείας.

Διορισμός πτυχιούχων δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης
Προτείνουμε, σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να επεκταθεί ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου με σκοπό να απορροφούνται περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάθε χρονιά.
Επίσης, θεωρούμε καλό να επιβεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία να είναι διαφορετικοί από αυτούς που διδάσκουν κατά τις πρωινές ώρες.
Επιπρόσθετα, επιβάλλεται να κτιστούν σύγχρονες εγκαταστάσεις στα ολοήμερα σχολεία, εφοδιασμένες με τον απαραίτητο και επαρκή εξοπλισμό, τεχνολογικό και μη, με απώτερο σκοπό οι μαθητές των ολοήμερων σχολείων να αξιοποιούν το χρόνο τους εποικοδομητικά.
Ακόμη, θέση μας είναι να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη, ώστε ο εκπαιδευτικός να δίνει την απαραίτητη σημασία σε όλα τα παιδιά και να καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών για το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

 

Στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα στα μαθήματα που άπτονται των αντικειμένων της Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Κυρίως σε τμήματα όπως το ΚΠΕ, ΨΥΧ και ΕΠΑ, μαθήματα όπως η Στατιστική που αφορά την ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία δημιουργεί έντονα και χρονίζοντα προβλήματα στους φοιτητές των τμημάτων αφού πολλοί αναγκάζονται να παρατείνουν τις σπουδές τους μόνο για αυτό το μάθημα αφού παρατηρούνται πολύ μεγάλα ποσοστά αποτυχίας.
Ενδεικτικά, σε σχετική έρευνα που έχει διεξάγει η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, με το πέρας της πρόσφατης εξεταστικής περιόδου διαφάνηκε πως σε συγκεκριμένο ακροατήριο του μαθήματος ΜΑΣ 051 παρατηρήθηκε αποτυχία πέραν του 55%.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται την δημιουργία σειράς μαθημάτων που θα προσφέρονται από τα τμήματα της σχολής για τους φοιτητές της σχολής που θα περιλαμβάνουν αντικείμενα που αφορούν την ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία για τις κοινωνικές επιστήμες ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των τμημάτων σε τέτοια μαθήματα και θα διευρύνονται οι ερευνητικές δεξιότητες στους φοιτητές με μια προσέγγιση στο αντικείμενο αυτό καθ’ εαυτό των κοινωνικών επιστημών και τις ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών σε αντικείμενα όπως π.χ. το SPSS που είναι απαραίτητα στην καθημερινότητα των σπουδών αυτών των κλάδων μαζί με άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική μέθοδο και τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες.
Για προώθηση του παραπάνω η Φ.Ε.ΠΑΝ. θα πρέπει να έρθει σε συνάντηση με τον Κοσμήτορα της Σχολής και να συζητήσει την προοπτική της επίτευξη του στόχου αυτού.

 

Το τμήμα Νομικής ως ένα νεοσύστατο τμήμα αναπόφευκτα παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούν οι φοιτητές του τμήματος. Είναι κατά κόρον γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που προβληματίζει μεγάλο ποσοστό των φοιτητών του τμήματος.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνουμε όπως δίδεται εναλλακτική ελληνική βιβλιογραφία, η οποία θα υπάρχει παράλληλα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Εξάλλου το κόστος των προτεινόμενων βιβλίων ανέρχεται σε υψηλά ποσά. Επιπρόσθετα, λύση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει και η διαδικασία Μεταπώλησης Βιβλίων, θεσμός που θα πρέπει να αναζωπυρωθεί
Επιπρόσθετα, στους φοιτητές του τμήματος παρουσιάζονται ευκαιρίες για συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια στο εξωτερικό, κάτι το οποίο επικροτούμε. Ωστόσο, τα συνέδρια αυτά επιβαρύνουν οικονομικά τους φοιτητές καθώς τα κονδύλια δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα του ταξιδιού. Έναντι του ζητήματος αυτού, προτείνουμε όπως τα έξοδα για τα συνέδρια αυτά, να καλύπτονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε άλλα τμήματα, εφόσον συγκαταλέγονται στα εκπαιδευτικά προγράμματά του.

 

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου – Καθιέρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων
Είναι γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και το Τμήμα μας ειδικότερα, επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και να τον καταστήσει πλήρη γνώστη των Ακαδημαϊκών Προβλημάτων και Προβληματισμών του φοιτητή.
Προτείνουμε λοιπόν, την καθιέρωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους ακαδημαϊκούς συμβούλου ανά εξάμηνο. Στα πλαίσια αυτά, η καθιέρωση ως θεσμού, «Βδομάδας Ακαδημαϊκού Συμβούλου» ανά εξάμηνο, θα δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με τον συγκεκριμένο θεσμό ενώ θα λύνουν σταδιακά τις τυχόν απορίες που θα προκύπτουν σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις εναλλακτικές επιλογές τους. Με την καθιέρωση ενός τέτοιου θεσμού, σίγουρα θα μπορέσουν να αποφευχθούν προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία των σπουδών που σχετίζονται με τα ECTS και το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών.

Κράτηση θέσης σε Μαθήματα ΕΠΑ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών μας, είμαστε υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής μας πορείας να παρακολουθήσουμε δύο μαθήματα από το τμήμα ΕΠΑ. Το πρόβλημα που παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο είναι ότι φοιτητές του τμήματος μας φθάνουν στο 4ο έτος σπουδών τους χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε και ένα μάθημα του ΕΠΑ, λόγω έλλειψης θέσεων στα συγκεκριμένα μαθήματα. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν οι ελάχιστες θέσεις που προσφέρονται σε αυτά τα μαθήματα από το Τμήμα ΕΠΑ, δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τεταρτοετών φοιτητών με αποτέλεσμα, οι φοιτητές να αναγκάζονται να μπαίνουν σε άλλες πιο δύσκολες διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την εξασφάλιση της πολυπόθητης θέσης στο συγκεκριμένο ακροατήριο.
Προτείνουμε ως εκ τούτου, όπως κάθε εξάμηνο, αφού καταγραφούν οι ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος μας, να ετοιμάζεται και να στέλνεται μια επιστολή προς το Τμήμα ΕΠΑ με στόχο την κράτηση θέσης στα συγκεκριμένα μαθήματα περιορισμένης επιλογής, διεκδικώντας ταυτόχρονα το σύνολο των θέσεων που ζητούμε, και όχι μικρότερο αριθμό.

Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας
Αρκετοί τεταρτοετείς φοιτητές φθάνουν στο σημείο να εγγράφονται στο μάθημα «Διπλωματική Εργασία», χωρίς να γνωρίζουν εξ’ αρχής τις απαιτήσεις που έχει το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.
Προτείνουμε γι’ αυτό όπως καθιερωθεί μια ετήσια ενημερωτική εκδήλωση προς τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι θα γίνεται από πολύ πιο νωρίς, ξεκάθαρη όλη η διαδικασία που απαιτείται και ταυτόχρονα θα δίνεται ο χρόνος στον φοιτητή να προβληματιστεί σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.

Αύξηση Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Ενώ στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος αναφέρεται μια πληθώρα νέων μαθημάτων, δεν είναι σε θέση να τα προσφέρει στους φοιτητές στα διάφορα εξάμηνα, λόγω έλλειψης Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει τόσο τους Προπτυχιακούς όσο και τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Οι μεν Προπτυχιακοί, αναγκάζονται να κάνουν τις επιλογές τους στην προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις κατευθύνσεις των μαθημάτων περιορισμένης επιλογής από το Τμήμα, μεταξύ πολύ περιορισμένου αριθμού προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο. Ενώ οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές περιορίζονται σε συγκεκριμένα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο, τα οποία απλά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών.
Προτείνουμε όπως γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες με στόχο την αύξηση του Ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος μας. Ως Πρωτοπορία δεσμευόμαστε να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.