top of page
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Εγγραφές-Υπογραφές
`Όσο αφορά στο θέμα των εγγραφών διαπιστώνουμε ότι κάποια ακροατήρια υποχρεωτικών κυρίως μαθημάτων δεν κρατούνται για τους φοιτητές ΔΔΕ με αποτέλεσμα οι φοιτητές να υφίστανται ταλαιπωρία και καθυστέρηση την μέρα των εγγραφών μέχρι να ρυθμιστεί το πρόβλημα.
Προτείνουμε όπως το τμήμα μεριμνά για τη διευκόλυνση των φοιτητών στην εγγραφή τους σε υποχρεωτικά μαθήματα και αν χρειάζεται να προχωρεί στην κράτηση ακροατηρίων. Αυτό να γίνεται με βάση τον σωστό αριθμό φοιτητών και σε διάστημα πριν την έναρξη των εγγραφών.
Προτείνουμε να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση μεταξύ τμήματος και φοιτητικής μέριμνας για να αποφεύγονται φαινόμενα σύμπτωσης των ωρών υπογραφών και εγγραφών.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Θεωρούμε ότι ο ρόλος του ακαδημαϊκού συμβούλου δεν λειτουργεί όπως πρέπει με αποτέλεσμα οι φοιτητές σε αρκετές περιπτώσεις να μην ενημερώνονται κατάλληλα.
Προτείνουμε όπως οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για ενημέρωση και ουσιαστική βοήθεια προς τους φοιτητές. Αυτό θα επιτευχθεί με καλύτερη προετοιμασία των συμβούλων και ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών.

Έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού
Παρατηρούμε ότι ειδικά σε κάποιες ειδικεύσεις υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού με αποτέλεσμα μαθήματα που πρέπει να προσφερθούν σε συγκεκριμένο εξάμηνο να μην είναι διαθέσιμα προς τους φοιτητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να παίρνουν μαθήματα πιο προχωρημένων ετών.
Προτείνουμε να αυξηθεί το ακαδημαϊκό προσωπικό με αξιόλογους καθηγητές για να καλυφθούν οι ειδικεύσεις που χρειάζονται και επίσης εισηγούμαστε την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.


Απαλλαγές από διπλωματική μελέτη
Με τις φετινές εξελίξεις στο θέμα της απαλλαγής απο τη διπλωματική μελέτη, θεωρούμε πως για τους τεταρτοετής φοιτητές του τμήματος θα πρέπει να ισχύσουν και οι δύο περιπτώσεις, αφού το θέμα δεν είχε γίνει έγκαιρα γνωστό προς τους φοιτητές.

Ενημέρωση για τις ειδικεύσεις
Θεωρούμε ότι η ενημέρωση που τυγχάνουν οι φοιτητές για το θέμα της ειδίκευσης είναι ελλιπής με αποτέλεσμα αρκετοί φοιτητές να δυσκολεύονται να επιλέξουν. Κάποιοι μάλιστα με το πέρας 2 εβδομάδων στα μαθήματα επιδιώκουν αλλαγή ειδίκευσης.
Προτείνουμε περισσότερες από μια συναντήσεις με ακαδημαϊκούς από όλες τις ειδικεύσεις ούτως ώστε ο φοιτητής να τυγχάνει μιας πιο σφαιρικής ενημέρωσης και να έχει ξεκάθαρη αντίληψη για το ποια ειδίκευση θα επιλέξει.


Ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα ΔΔΕ
Θεωρούμε ότι δεν γίνεται αρκετή προβολή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος στους φοιτητές.
Προτείνουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων προς τους φοιτητές του τμήματος και ενημέρωσή τους στο θέμα αυτό.
Ενημέρωση για τις κατευθύνσεις


Ολοκληρώνοντας το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές του τμήματος ΔΔΕ καλούνται να αποφασίσουν σε ποια από τις τέσσερις κατευθύνσεις θα επιλέξουν να ειδικευτούν. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις ειδικότητες από τις οποίες καλούνται οι δευτεροετείς φοιτητές να επιλέξουν για να ακολουθήσουν στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους.
Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως το τμήμα διευθετεί κάθε εαρινό εξάμηνο συνάντηση για τους δευτεροετείς φοιτητές, όπου θα τυγχάνουν ενημέρωσης από καθηγητές όλων των κατευθύνσεων σχετικά με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Το προηγούμενο εξάμηνο έγινε συνάντηση ενημέρωσης σχετικά με τις ειδικότητες, με μεγάλη ανταπόκριση από τους φοιτητές. Τέτοιου είδους συνάντηση, πρέπει να θεσμοθετηθεί και να γίνεται κάθε χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου στο οποίο να δίνεται κατατοπιστικό υλικό για κάθε ειδίκευση, με την παρουσία καθηγητών από κάθε ειδικότητα.


Μάθημα ΜΑΣ002
Όπως διαπιστώνουμε το μάθημα Μαθηματικά II που προσφέρεται κάθε εαρινό εξάμηνο για τους πρωτοετείς φοιτητές είναι ένα μάθημα στο οποίο αποτυγχάνει παραδοσιακά ένα μεγάλος αριθμός φοιτητών.
Ως Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνουμε όπως το μάθημα προσφέρεται κάθε εξάμηνο για τη καλύτερη διευκόλυνση των φοιτητών, και όχι κάθε εαρινό εξάμηνο όπως προσφέρεται στο παρόν στάδιο.

Τμήμα Οικονομικών

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Η επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών διαδραματίζει ένα ουσιαστικό ρόλο αφού λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους φοιτητές του τμήματος. Πολλές φορές, η επιτροπή αυτή προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά τους φοιτητές. Δεν ενημερώνονται έγκαιρα με αποτέλεσμα όταν ενημερωθούν τα περιθώρια αλλαγών να είναι πολύ στενά.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει να συμμετέχει στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Με τον τρόπο αυτό θα μεταφέρονται άμεσα οι απόψεις και τα προβλήματα των φοιτητών και για οποιαδήποτε απόφαση οι φοιτητές θα είναι έγκαιρα ενήμεροι.

Αλυσίδες Μαθημάτων
Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν για κάθε φοιτητή του Τμήματος Οικονομικών τα μαθήματα αλυσίδας. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει σε κάποιο μάθημα αλυσίδας τότε, λόγω του ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν προσφέρεται από το Τμήμα σε κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ξεφύγει από το πρόγραμμά του και να παρατείνει τη διάρκεια των σπουδών.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρούμε ότι τα μαθήματα αλυσίδας εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους φοιτητές. Ως εκ τούτου, ζητούμε. Να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ούτως ώστε να μην υπάρχουν καθόλου αλυσίδες.

Ποσοστό Αποτυχίας
Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά παρατηρούνται ψηλά ποσοστά αποτυχίας σε ορισμένα μαθήματα του Τμήματος, ιδιαίτερα όταν αυτά διδάσκονται από επισκέπτες καθηγητές. Επίσης παρουσιάζονται και προβλήματα κατανόησης της διδακτέας ύλης. Το πρόβλημα αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους καθηγητές αφού στα παράπονα των φοιτητών δεν ανταποκρίνονται. Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά αρνητικά στο πρόβλημα αυτό, είναι ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που αποτελούν τα ακροατήρια.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως το Τμήμα ενημερώνει κατάλληλα τους επισκέπτες σχετικά με τη νοοτροπία που επικρατεί στο Τμήμα, για το αντικείμενο που θα διδάξουν καθώς επίσης και για τον Κώδικα Δεοντολογίας αφού παρατηρήθηκε καθηγητές να μην παραμένουν στο Τμήμα το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Επιπλέον επιδιώκουμε όπως ο πρόεδρος το τμήμα να είναι πιο ελαστικό με τους φοιτητές του τμήματος, αφού πολλά είναι τα παράπονα τα οποία εκλαμβάνουμε από τους φοιτητές του τμήματος αυτού.

bottom of page