top of page

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Αγορά βιβλίων
Τα βιβλία του τμήματος μάς κοστίζουν υπέρογκα ποσά που αγγίζουν τα €400 ανά εξάμηνο, σε αντίθεση με τα αλλά τμήματα.
Εισηγούμαστε όπως γίνει έρευνα για εύρεση βιβλίων σε πιο προσιτές τιμές καθώς επίσης και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με επαρκή αριθμό βιβλίων του τμήματος τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορική ΙΙ
Το τμήμα μας απαιτεί να διδασκόμαστε το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ στο δεύτερο εξάμηνο χωρίς να διδασκόμαστε το πρώτο επίπεδο του μαθήματος ,Πληροφορική Ι, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται δυσκολίες στη κατανόηση του μαθήματος.
Εισηγούμαστε όπως μελετηθεί από το τμήμα το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών μας και το μάθημα της Πληροφορικής Ι ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να προηγούνται εισαγωγικά μαθήματα πριν την κανονική ροή της Πληροφορικής ΙΙ.

Υποδομές/Εργαστήριο Η.Υ.
Όλα τα τμήματα της Σχολής μας έχουν τις δικές τους εγκαταστάσεις και τα δικά τους εργαστήρια Η.Υ. προσφέροντας υπηρεσίες στους φοιτητές του τμήματος τους, εκτός το δικό μας. Αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να έχουμε στη διάθεση μας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τα εργαστήρια του τμήματος των Μαθηματικών όποτε είναι διαθέσιμα.
Εισηγούμαστε όπως το τμήμα πιέσει τα χρονοδιαγράμματα ώστε να παραδοθούν τα κτήρια της Βιολογίας όσο το δυνατό πιο σύντομα.

Εργαστήρια
Είμαστε ένα τμήμα που στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα, δυστυχώς όμως δεν προσφέρονται μαθήματα εργαστηρίου στο πρώτο έτος, με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητή η διδασκαλία μιας και δεν εφαρμόζεται πρακτικά.
Εισηγούμαστε όπως επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων ώστε να υπάρχει και πρακτική εφαρμογή αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής

Αλυσίδες μαθημάτων και επανάληψη μαθημάτων
Στο τμήμα υπάρχουν τα λεγόμενα μαθήματα αλυσίδας. Συχνά τα μαθήματα αυτά είναι και τα μαθήματα που έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας. Δυστυχώς όμως συνήθως λόγω έλλειψης ακαδημαϊκού προσωπικού, κάποια από αυτά τα μαθήματα δεν προσφέρονται και τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μένουν πίσω στη συγκεκριμένη αλυσίδα και επιπρόσθετα την επόμενη φορά που προσφέρεται το μάθημα το ακροατήριο να είναι πολύ μεγάλο, κάτι το οποίο δυσκολεύει την ομαλή λειτουργία του μαθήματος.
Προτείνουμε όπως κάθε μάθημα αλυσίδας πρέπει να προσφέρεται και τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και σε αντίθετη περίπτωση το τμήμα πρέπει να ερευνά κατά πόσο ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει την αλυσίδα χωρίς το μάθημα στο οποίο απέτυχε.

Όριο εκτύπωσης στα εργαστήρια
Κάθε εξάμηνο κάθε φοιτητής πιστώνεται με ένα ποσό στο προσωπικό λογαριασμό του που έχει για τα εργαστήρια. Μέχρι να εξαντληθεί αυτό το ποσό ο φοιτητής δικαιούται να τυπώνει από τα εργαστήρια. Το φαινόμενο που παρατηρείται όμως είναι ότι πολλές φορές, τα χρήματα αυτά δε φτάνουν ούτε για να εκτυπωθούν οι διαφάνειες των μαθημάτων που έχει να παρακολουθήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι σημειώσεις που χρειάζονται οι φοιτητές βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες των μαθημάτων και υπάρχουν μαθήματα των οποίων οι σημειώσεις ξεπερνούν τις 300 σελίδες. Ως αποτέλεσμα αυτού οι φοιτητές καταφεύγουν στα διάφορα βιβλιοπωλεία ή copy center για εκτύπωση τους αφού θα είναι πιο φθηνά παρά να πιστώσουν ξανά το λογαριασμό τους. Επίσης αν αποτύχει η εκτύπωση για οποιοδήποτε λόγο (π.χ.timeout ) οι φοιτητές χρεώνονται κανονικά την εκτύπωση.
Προτείνουμε λοιπόν, τα χρήματα τα οποία πιστώνονται οι φοιτητές έπρεπε να φθάνουν τουλάχιστον για την εκτύπωση των βασικών σημειώσεων και εργασιών των μαθημάτων ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της μελέτης μας.

Συμμετοχή των εκπροσώπων φοιτητών στην επιτροπή προπτυχιακών σπουδών
Η επιτροπή αυτή σε κάθε τμήμα, όπως και στο δικό μας, είναι πάρα πολύ σημαντική για τους φοιτητές αφού αποφασίζει για μια σειρά θεμάτων που αφορούν άμεσα τους φοιτητές όπως :
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και οι απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών συζητούνται και εγκρίνονται από την επιτροπή.
Ο καταρτισμός του ωρολογίου προγράμματος για κάθε εξάμηνο. Ποια μαθήματα θα προσφερθούν το κάθε εξάμηνο, ποιοι θα τα διδάξουν, το μέγεθος του ακροατηρίου, οι μέρες και οι ώρες των μαθημάτων κλπ.
Ότι αφορά την προπτυχιακή φοίτηση, όπως έγκριση επιπλέον Π.Μ. , αντιστοίχηση μαθημάτων κλπ.
Προτείνουμε λοιπόν, στο τμήμα μας, όπως και σε κάθε τμήμα, να συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος φοιτητής στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών με δικαίωμα λόγου και ψήφου για όλα τα θέματα.

​Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Χαμηλές επιδόσεις φοιτητών
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του τμήματος αυτή τη στιγμή είναι οι χαμηλές επιδόσεις. Είναι γεγονός ότι τα μαθήματα είναι απαιτητικά και το επίπεδο του τμήματος βρίσκεται αρκετά ψηλά. Δυστυχώς όμως, ενώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβαίνει αυτό, στη Μέση Εκπαίδευση το επίπεδο και οι βασικές γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές ολοένα και περιορίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές που εισέρχονται στο τμήμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής και παρακολούθησης, διότι τα απαραίτητα εφόδια και υπόβαθρο γνώσεων που απαιτεί το πτυχίο απουσιάζουν. Το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο πρώτο έτος εφόσον τα πλείστα μαθήματα είναι αλληλένδετα και τα κενά και οι ελλείψεις μεταφέρονται αλυσιδωτά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασίας των μαθημάτων και τον αυστηρό τρόπο αξιολόγησης έχουν ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των φοιτητών να έχουν χαμηλές επιδόσεις και αποτυχίες.
Προτείνουμε όπως το τμήμα σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των φοιτητών κάνει μια προσπάθεια εντοπισμού των ελλείψεων που παρουσιάζονται ειδικά στους νεοεισερχόμενους φοιτητές και αξιολογώντας τα αποτελέσματα να γίνει ειδική αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στα εισαγωγικά μαθήματα που αποτελούν και τη βάση του πτυχίου. Πέραν τούτου να εξακριβωθεί το ποσοστό αποτυχίας ανά μάθημα και τα πιθανά αίτια, τα οποία να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Τμήματος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για βελτίωση της κατάστασης.

Έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού – Προσφερόμενα μαθήματα
Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του τμήματος είναι οι εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές που έχουν όσον αφορά τα μαθήματα. Πέραν των μαθημάτων κορμού που είναι όλα υποχρεωτικά , τα ειδικά μαθήματα όπου οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τις δεξιοτεχνίες τους και τις μετέπειτα βλέψεις τους, είναι σχεδόν ανύπαρκτες λόγω της έλλειψης ακαδημαϊκού προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μαθημάτων στα εξάμηνα, καταργεί το δικαίωμα της επιλογής και οι φοιτητές λόγω επιβεβλημένης ανάγκης για να αποφοιτήσουν, αναγκάζονται να πηγαίνουν 5ο και 6ο έτος σπουδών.
Προτείνουμε την άμεση πρόσληψη επιπλέον ακαδημαϊκού προσωπικού αφού είναι αδήριτη ανάγκη για να μπορούν να προσφερθούν περισσότερα μαθήματα, ώστε οι φοιτητές να έχουν πράγματι δικαίωμα επιλογής. Με αυτό τον τρόπο τα ήδη υπάρχοντα μαθήματα θα μπορούν να προσφέρονται πέραν του ενός εξαμήνου, εφόσον θα υπάρχει περισσότερη ευχέρεια, ώστε οι φοιτητές να μην αναγκάζονται να παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν των τεσσάρων ετών για να αποφοιτήσουν.

Εργαστήρια τμήματος
Είναι γεγονός ότι τα εργαστήρια του τμήματος βρίσκονται αυτή τη στιγμή από πλευράς εξοπλισμού σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο σκοπός τους, με τον τρόπο που έχουν κατανεμηθεί στο πρόγραμμα σπουδών σίγουρα δεν εξυπηρετείται. Τα εργαστηριακά μαθήματα ως πρωταρχικό στόχο έχουν την κατανόηση των σχετικών θεωρητικών γνώσεων την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών στο αντικείμενο και την καλλιέργεια του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές με τα εργαστηριακά μαθήματα να προσφέρονται παράλληλα με τα θεωρητικά δεν έχουν την δυνατότητα να πράξουν κάτι τέτοιο διότι ακριβώς τις πλείστες φορές το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο είτε λείπει εντελώς είτε θα διδαχθεί μετέπειτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην είναι σε θέση να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό και πόσο μάλλον να αναπτύξουν ερευνητικό ενδιαφέρον.
Προτείνουμε να γίνει κατάλληλη τροποποίηση του προγράμματος σπουδών ούτως ώστε τα εργαστηριακά μαθήματα να έπονται των αντίστοιχων θεωρητικών. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα έχουν εις γνώσιν τους το αντικείμενο με το οποίο θα πειραματιστούν και θα αντιληφθούν έμπρακτα την ουσία των όλων όσα διδάχτηκαν γεγονός που θα αυξήσει το ενδιαφέρον και την προσπάθεια τους και σαφώς το αποτέλεσμα.

Φροντιστηριακά μαθήματα
Τα φροντιστηριακά μαθήματα είναι ο τρόπος με τον οποίον οι φοιτητές επιλύουν μέσα από ασκήσεις και παραδείγματα τις απορίες που προκύπτουν μέσα από τις διαλέξεις. Τα φροντιστήρια όπως διεξάγονται σήμερα δεν επιτυγχάνουν στον μέγιστο βαθμό τον σκοπό αυτό. Πολλές φορές τα παραδείγματα που επιλύονται είναι στοιχειώδη και δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του μαθήματος, ενώ στο δεύτερο έτος δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Επίσης, ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος γεγονός που δεν επιτρέπει στο διδάσκοντα να ασχοληθεί με ποικιλία ασκήσεων και από την άλλη ο διδασκόμενος δεν μπορεί να επιλύσει τις απορίες του.
Προτείνουμε όπως ο τρόπος που διεξάγονται τα μαθήματα αυτά να γίνει πιο ουσιαστικός και αυτό επιτυγχάνεται με την συνεννόηση του καθηγητή με τον αντίστοιχο βοηθό μεταπτυχιακό φοιτητή για την θεματολογία των ασκήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος από τη μια, αλλά και να εξετασθεί αν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του χρόνου που αφιερώνεται στα μαθήματα αυτά χωρίς όμως να επιβαρύνεται το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα των φοιτητών του τμήματος.

Βιβλιοθήκη
Απουσία απαραίτητων συγγραμμάτων για διεύρυνση των βασικών εισαγωγικών μαθημάτων καθώς και άλλων βιβλίων που θα βοηθήσουν στην εμπέδωση και εις βάθος κατάρτιση τους.
Προτείνουμε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται ανανέωση του υλικού που υπάρχει στη βιβλιοθήκη, καθώς επίσης να επιλέγουν τα κατάλληλα συγγράμματα που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του τμήματος. Πιστεύουμε ότι με αυτές τις διευθετήσεις θα βοηθήσουν όχι μόνο σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και στη μετέπειτα μεταπτυχιακή τους πορεία.

ERASMUS
Έχει παρατηρηθεί ότι το τμήμα μας υστερεί στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Είναι γνωστό ότι το τμήμα μας στο πιο πάνω πρόγραμμα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και με Πανεπιστήμιο στην Πολωνία. Οι φοιτητές του τμήματος έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο ERASMUS, δυστυχώς όμως οι επιλογές τους είναι πολύ περιορισμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τυχόν στόχους τους και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους γνωρίζοντας φοιτητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Προτείνουμε όπως το πρόβλημα αυτό τεθεί στο συμβούλιο τμήματος και αρχίσουν επαφές με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για ανταλλαγή φοιτητών μέσω του προγράμματος ERASMUS.

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Χημείας

Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εντοπίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει ιδιαίτερα τους φοιτητές του τμήματος της Χημείας είναι το θέμα με τα εργαστήρια. Αναφορικά με το εν λόγω θέμα, η χωρητικότητα των εργαστηρίων της Χημείας είναι δυσανάλογη του αριθμού των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα, τα οποία διεξάγονται στα εν λόγω εργαστήρια. Συν τοις άλλοις, από τα εργαστήρια αυτά υπολείπονται σημαντικά και βαρυσήμαντα εργαστηριακά όργανα, που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή πειραμάτων.

Για το ζήτημα αυτό η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως το θέμα μελετηθεί στο Συμβούλιο του Τμήματος και τροχιοδρομηθούν το συντομότερο λύσεις για επέκταση αλλά και αναβάθμιση των εργαστηρίων.

bottom of page